Kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna

Ognisko TKKF ‘CENTAUR” w Zbrosławicach informuje, że w dniach od 17 maja do 31 maja  2018 odbędzie się kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest zdanie egzaminu wstępnego potwierdzającego posiadanie umiejętności na poziomie klasy L w ujeżdżeniu i skokach a także skończone 19 lat oraz wykształcenie średnie.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego na kurs: 21.04.2018 o godz. 1030 – w wyjątkowych przypadkach termin egzaminu można ustalić indywidualnie z organizatorem kursu tel. 32 3227000.

Z egzaminu wstępnego na kurs zwolnione są osoby posiadające srebrną odznakę lub III klasę sportową.

Koszt egzaminu wstępnego 50 zł. Koszt kursu 1850 zł.

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Jeździecki Zbrosławice ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice.  tel. 0-32 2337000 w godz. od 800 do 15.00 e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl

 

 

pismo przewodnie  TKKF kurs pismo przew.

karta zgłoszenia

 

TKKF karta zgłoszenia

 

Informacje i zgłoszenia:
Ośrodek Jeździecki Zbrosławice ul. Wolności 28  tel. 0-32 2337000 w godz. od 8.00 do 15.00

e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl

……………………………………..

Organizator kursu – Ognisko TKKF ‘CENTAUR”  to stowarzyszenie kultury fizycznej z ponad 40 letnia tradycją.

Jest wpisane do ewidencji klubów sportowch działających w formie stowarzyszenia  w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach pod numerem z pod nr 17.

Ognisko TKKF Centaur posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr ewidencyjny 2.24/00061/2013

…………………………………….

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ  jest tytułem zawodowym uznawanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  • Do czasu uzyskania legitymacji  organizator kursu Ognisko TKKF wydaje osobom, które zaliczyły wszystkie egzaminy z wynikiem pozytywneym  zaświadczenie o ukończeniu kursu.
  • Kursy kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
  • Absolwenci kursu mogą samodzielnie prowadzić pracę dydaktyczną lub działalność gospodarczą.
  • Warunkiem przyjęcia na kurs jest minimum średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia i posiadane umiejętności jeździeckich na poziomie srebrnej odznaki PZJ.
  • Ognisko TKKF wystawia rachunek za ukończone szkolenie na kursie instruktorskim.
  • Kursy organizowane są w Zbrosławicach tradycyjnie od ponad 30 lat dwa raz do roku w miesiącu maju i wrześniu

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U 2013, poz. 829)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008r.Nr69, poz.415, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014.  poz.1145)