Kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna


Kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna termin kursu 30.04-03.05.2020 r.

zgłoszenia http://www.sport-kursy.pl/katszkolen/kursy-jedzieckie

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U 2013, poz. 829)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008r.Nr69, poz.415, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014.  poz.1145)